torsdag 20 november 2008

Elimineras arbetskostnaderna så räddas miljön!

Naturens resurser är helt gratis, så i princip är det bara kostnaderna för andras arbete, som gör att de flesta människorna inte har full access till allt som de behöver för sitt fysiska välbefinnande.

Ur mänskligt tidsperspektiv så är naturresurserna antingen förnybara eller icke-förnybara. Naturresurserna hämtas helt gratis från utvalda platser på och under mark- och vattenytan (försörjningsomlanden). Men rätten att hämta, omflytta och förändra är en exklusiv ensamrätt (äganderätt eller rådighet).

Ägandet och rådighetens spontana egenintresse har visat sig vara det bästa för att staten så enkelt som möjligt och till lägsta kostnad, skall kunna avkräva ansvar för försörjningsomlandens bevarande och nyttotillväxt. Mängden av förnybara resurser begränsas av biosfärens tillväxttakt, död och återfödande.

För icke-förnybara resurser så minskar tillgängligheten och upptäckten av nya naturliga koncentrationer allteftersom de gamla håller på att ta slut. Alla de icke-förnybara resurserna bör därför så snart och så långt som möjligt återanvändas, återvinnas, reproduceras och recirkuleras i kvalitetssäkrade kretslopp.

Det har visat sig att det egentligen inte räcker med att äganderätten, rådigheten och andra negativa rättigheter finns med i varje demokratisk stats konstitution. Därför bör det kanske även finnas någon sorts kollektiv rättighet som kan åberopas av författningsdomstolen eller barnens och kommande generationers ombud. Barnen och kommande generationer bör då ha den ovillkorliga rätten inskrivna i alla länders konstitution att: ”Naturen inte utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden eller koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion eller undanträngning med fysiska metoder.” (Det Naturliga Steget, 2004).

Då naturresurserna, solenergin, fotosyntesen, vattnets kretslopp osv. i princip är helt gratis, så är det endast utgifterna för eventuella arbetskostnader, som hindrar att alla människor har full access till allt som behövs för överlevnad, optimal hälsa och välbefinnande. Även innovationer, tankeverksamheter, strategier och bevakningar, är ju i princip arbete. Därför bör rimligtvis även vinstutdelningarna och avkastningarna från realkapital kallas för arbetskostnader.

Jag anser att det dessutom är angeläget att det skapas fritt valbara alternativa valutor (med negativ ränta = parkeringsavgift på pengar). Dessa pengar kan då konkurrera med de ränteutsatta nationella valutorna. Alternativa valutor bör då så långt som möjligt kunna förhindra att räntekostnaderna avsevärt ökar priserna på alla de vanliga varorna, tjänsterna, bostäderna, infrasystemen och annat realkapital.

Räntekostnaderna är ju inte några arbetskostnader. Ränteinkomsterna är arbetsfria inkomster som måste betalas med pengar från någon annans arbetsinsatser! Den institutionella utformningen av de alternativt valbara valutorna bör därför kunna kvalitetssäkras så att de inte kan ge några ränteinkomster, även om någon skulle försöka (de bör bl.a. därför vara helt kontobaserade).

Det som hindrar de många människorna världen över från att alltid ha enklast möjliga access till alla tillgängliga resurser som hämtas helt gratis från naturen, är alltså enbart olika sorts arbetskostnader. Alla bör därför snarast engagera sig för att successivt mer och mer och mer försöka reducera dessa arbetskostnader så långt som det bara är möjligt. Samtidigt som man försöker eliminera alla räntekostnader.

Med allas access till internet, så skulle ju allt kunna förhandsbeställas av användarna själva via internet direkt från legoföretagen, innan någon ny batch av direkt monterbara delar helt automatiskt börjar bearbetas, och samtidigt som man deponerar betalningen. Den helt automatiserad bearbetningen och ytbehandlingen bör då kunna ske dygnet runt och helt utan behov av mänskliga arbetsinsatser.

Med optimalt anpassade infrasystem och logistik så skulle sedan allt kunna levereras ”spårbundet” och därmed helt utan mänskliga arbetsinsatser direkt till användarnas närbelägna monteringshallar. De monterbara delarna bör även kunna konstrueras så att de kan användas till så många olika produkter som möjligt.

Exempelvis bör precis samma eller liknande monterbara delar från samma sorts standardmaterial, fästelement och OEM-enheter, kanske kunna användas till allt ifrån barnvagnar, cyklar, barncyklar, lådbilar, trampbilar, gokartchassie, bagagekärror, cykelkärror, barncykelkärror, postvagnar, rollator, rullstolar, sparkcyklar, kanotvagnar, gasflaskekärror, golfbagvagnar, tevagnar, grillställ, trädgårdsvagnar osv.

Tillverkningen och leveransen fram till varje användares närbelägna monteringshall, bör då mer och mer ske utan andra arbetskostnader än råvaruleverantörernas, legotillverkarnas och transportföretagens vinster och realavkastningar!Monteringen bör sedan användarna kunna göra själva, eller ännu bättre vore kanske om alla de engagerade användarna inom varje närsektor själva ägde sina monteringshallar gemensamt. De färdiga produkterna kan ju då hyras ut istället för att säljas.

De olika delarna kan då bytas ut eftersom så att grejernas livscykel kanske är tio gånger längre än vad som nu är normalt. Dessutom behövs det kanske betydligt mindre än tiondelen så mycket grejer då de enbart hyrs just när de behöver användas. Globalt sett så skulle det ha oerhört stor betydelse för den ekologiska hållbarheten, energi- och vattenbehoven osv., om det bara behövde tillverkas hundradelen eller kanske så småningom bara femhundradelen så mycket!

Med monteringshallar som hyr ut, byter grejer, underhåller, demonterar, sorterar och skickar för återvinnig och reproduktion och en effektivast möjliga recirkulation i ständiga och kvalitetssäkrade kretslopp. Denna eller motsvarande förändringar av infrastrukturen och de sociotekniska systemen tror jag är nödvändig om vi vill rädda människorna och miljön!

Jag anser att hållbar tillväxt inte kan uppnås förrän kostnaderna för boendet och maten blir försumbar i förhållande till inkomsterna. Innan dess så har inte alla människor pengar, tid och ork för att uppleva allt som de önskar sig.

Inga kommentarer: