fredag 28 maj 2010

Ställ om Sverige (utkast)

I publikationen ”Ställ om Sverige” utvecklas tankar om omställningsarbetet; bl.a. ”Utmaningen är att bygga starka och i större utsträckning självförsörjande lokalsamhällen.”
Där skrivs vidare om att utgå från människors engagemang för att praktiskt skapa hållbara och starka lokalsamhällen. Och om att helt enkelt börja där vi står och att vi blir mer praktiskt kunniga och mer producenter än konsumenter (prosumenter).

För att vi faktiskt, praktiskt och experimentellt skall kunna utveckla detta i nämnvärd omfattning, så bör var och en inom varje lokalsamhälle ha enklast möjliga tillgänglighet till alternativa och hållbara saker, utrustningar, anläggningar och sociotekniska system. Mycket av nuvarande transporter härs och tvärs över kontinenterna bör ersättas med lokal tillgänglighet (sök t.ex. mobility vs accessibility).
Citat: "Ingenting styr utvecklingen så hänsynslöst som en uppbyggd infrastruktur. Därför är det främst genom förändringar i infrastrukturen som man kan påverka framtiden."

IKEA har sedan 1950-talet med sina platta paket – som var och en själv hämtar från hyllan – och ett superenkelt verktyg för att själv montera, ökat den ekonomiskt möjliga tillgängligheten för allt fler och fler runt om i världen. Trots datorer, mobiltelefoner, interaktiva och potentiellt fjärrstyrda datornät (Inter- och Intranet); helt receptstyrda verktygsmaskiner osv., så har detta koncept tyvärr inte nämnvärt vidareutvecklats!

Det som istället utvecklats mer och mer via Wal-Mart m.fl., beskrivs så här av
http://christopherkullenberg.se/?p=1227
”… Marknaden finns inte! Allt som finns är en heterogen topologi av katedraler och bazaarer. Marknader finns inte, de skapas, på samma sätt som antimarknader skapas…”

För omställningen till hållbarhet så är det bl.a. ömsesidig samverkan mellan lokalsamhällena och effektiva försörjningsenheter som behöver utvecklas. Standardiserade materialdelar, fästelement och OEM-enheter, som så enkelt och optimalt som möjligt kan monteras ihop bör kunna beställas – via Internet – direkt från mer eller mindre helautomatiserade legoföretag och andra underleverantörer.

Genom ömsesidig samverkan med långsiktiga avrop och teknikupphandling av standardenheter, så bör med tiden även brontosaurus som Wal-Mart m.fl. kunna konkurreras ut. Istället för patenterat köp, slit och släng, så bör samma materialdelar och fästelement kunna användas till många olika utrustningar. Samtidigt som alla olika moduler, fästelement och slitdelar är enkelt utbytbara. Utrustningar med utbytbara slitdelar var ju faktiskt ganska allmänt ända in på 1960- och kanske tom 70-talet.

Avropen med ytbehandlade och enkelt monterbara delar och fästelement från legoföretagen levereras exempelvis till lämpliga monterhallar inom varje lagom lokalt område. En stor del av de sällanvända utrustningarna bör sedan kunna hyras ut av montörerna istället för att var och en köper och ställs i förråd den mesta tiden.

Utrustningar som i huvudsak konstrueras och teknikupphandlas för uthyrningssystem med utbytbara slitdelar, medför att utrusningarnas brukbarhet bör kunna bli mer tio ggr länge. Samtidigt som det kanske under brukbarhetstiden blir avsevärt fler än tiotalet användare av samma utrustning, och samma sorts materialdelar används kanske till mer än tiotalet olika utrustningar.

På så sätt skapas även ett nära nog optimalt kretsloppsystem. Varje monteringshall används förstås även för demontering och sortering av alla de olika materialdelarna mm., och på så sätt skapas rimligtvis en effektiv återvinning. Alltså stor skillnad på resursbehoven i förhållande till bazaarvarumärkenas köp, slit och släng.

Som ett enkelt konkret exempel så har jag funderat på ett antal enkla utrustningar som delvis bör kunna använda samma eller nästan samma sorts materialdelar, fäst- och fjäderelement och hjul i olika storlekar. Dessa utrustningar bör kanske då vara lämpliga för hållbar långsiktig uthyrning, service och uppdatering med utbytbara delar, demontering och sortering för återvinning och recirkulation i kvalitetssäkrade kretslopp.

Exempel: En barnvagn består exempelvis av sittkorg, rörstomme, fästelement och hjul. Samma sorts stomrör, fästelement, hjul mm. kan enkelt monteras ihop till cyklar, barncyklar, lådbilar, trampbilar, gokartchassie, bagagekärror, cykelkärror, barncykelkärror, postvagnar, rollator, rullstolar, sparkcyklar, kanotvagnar, gasflaskekärror, golfbagvagnar, skidvagnar, tevagnar, grillställ, trädgårdsvagnar osv. Visserligen då med kanske flera olika hjulstorlekar.
Dessutom bör samma sorts rördelar kunna användas till många olika träningsredskap och annat utan hjul.

Ett annat exempel är hållbara, resurs- och energisnåla uthyrningsalternativ till självgående gräsklippare, dammsugare osv. Styr- och reglerprogrammen för varje dammsugare gräsklippare, buskröjare, häckklippare osv., behöver kanske då inte finnas inbyggda i den maskinella enheten, utan finnas som valfritt uppdaterbar Open Source och som fri nedladdning från nätet till enkla laptops. Samma Open source bör då kunna gälla för att recepten till alla de enkelt monterbara delarna, fästelementen osv till de robust maskinella enheterna.

Recepten kan rimligtvis fritt laddas ner av alla intresserade legoföretag världen över, och beställas via nätet av all världens intresserade och engagerade och lokalt befintliga monteringshallar. Alla onödiga energi- och resurskrävande mellanled och sidosystem, bör på så sätt mer och mer kunna konkurreras ut.

Samma laptop bör kanske då samtidigt kunna processa fler olika sorts maskinella enheter. Styrprogrammen för gräsklipparen, dammsugaren m.fl. bör t.ex. kunna vara ganska så lika. Liknande fritt och enkelt tillgängliga transparenta system för alla möjliga användargrejer bör på enklaste sätt kunna utvecklas världen över så långt som kreativiteten och behoven finns.

Och rimligtvis helt utan att behöva använda mer än ett absolut minimum av hela den traditionella industriepokens numera troligen helt onödiga korporativa skråväsende som energi-, resurs- och onödigt arbetskostnadskrävande barlast.

Inga kommentarer: