torsdag 23 oktober 2008

Prosumenter, anvesterare och Open Source.

Grundlagens individuella rättigheter gör att varje människa som bor i landet tillförsäkras negativ frihet. Ingen annan människa, organisation eller statens demokratiska system, har därför rätt att hindra någon från att försöka förverkliga sina önskningar. Med positiv frihet menas att ha praktiska möjligheter att förverkliga sina önskningar. I de flesta fall så krävs det då fysiska resurser, varav den egna kreativitets-, aktivitets- och arbetsförmågan och engagemanget är en viktig del.

Men det räcker i varje fall inte i det nuvarande samhället, utan samarbete med andra människor måste ske, för att kunna öka de praktiska möjligheterna. Samhället har sedan länge varit hierarkiskt, och de politiska besluten fattas numera av de valda ombuden i det demokratiska systemet. Då är det särskilt viktigt att om möjligt undvika onödig hierarkisk maktutövning. Det är därför mycket viktigt att principen att beslut som lika gärna kan ske på regionala, kommunala och privata nivåer tillämpas i alla sammanhang och på alla nivåer.

Det är mycket som idag tyder på – exempelvis finanskrisen – att det politiska systemet har kommit till vägs ände, när det gäller att öka (i takt med att BNP ökar) alla enskilda människors praktiska möjligheter att försöka förverkliga sina önskningar!

Det är inte majoriteten av låg- och medianinkomsttagare, eller pensionärer och bidragstagare som har fått ökade möjligheter att förverkliga sina önskningar genom demokratiska beslut och ökade skatter! Under de senaste decennierna så har de tekniska frihetsgraderna och möjligheterna ökat oerhört. Men de flesta svenska hushåll har inte alls genom några demokratiska beslut, kunnat ta del av dessa dramatiskt ökade tekniska möjligheter och frihetsgrader mm., för att öka sina egna möjligheter att förverkliga sina önskningar!

Därför är det hög tid att vi såsom användare och konsumenter, inte har några falska förväntningar om att politikerna kan eller vill göra något, för att förverkliga våra innersta önskningar. Vi bör därför via bloggar, forum och på annat sätt börja tala och diskutera med varandra om att samordna våra inköp för att så långt som möjligt försöka sänka våra utgifter. Redan på 1980-talet skriver Alvin Toffler om prosumenter (producerande konsumenter) och senare har det skrivits om anvesterare (användande investerare).

Citat: ”I wikinomin är det användarna som producerar och investerar sin kunskap och tid. De är prosumenter eller anvesterare”.

Men ”Open Source Marketing” behöver naturligtvis inte bara gälla sådant som sker via datanät och cyberrymden. Att anvestera för att minska kostnaderna och utgifterna bör vara angeläget inte minst för alla som använder olika saker, utrustningar, byggnader och anläggningar för bedriva inkomstbringande verksamheter. Att eftersträva lägsta möjliga anvesteringskostnader, utan att göra avkall på andra aspekter är rimligtvis enbart till fördel för verksamheten.

Bönder som bedriver lant- och skogsbruk bör kunna göra ännu mycket mera för att bli typiska anvesterare. Rimligtvis bör det i princip vara faktiskt möjligt för miljoner bönder världen runt, att via gemensamma paraplyorgan teknikupphandla och avropsavtala direkt från legoföretag och underleverantörer som är intresserade av att samarbeta.

Legoföretagen och underleverantörerna bör med långsiktiga samarbetsavtal, kunna bearbeta och ytbehandla standardmaterial till enkelt och direkt monterbara delar, standardiserade fästelement och en mångfald av OEM-enheter till successivt allt lägre och lägre arbetskostnader.

Internet kan förstås då användas som gemensamt IKT-nav, där varje bondby beställer genom att kryssa i beställningarna och deponeringen av betalningen, innan några nya batchar börjar tillverkas. Långsiktigt är det naturligtvis helt avgörande att allt sker så autonomt som möjligt och då genom att eliminera och reducera kostnadskrävande mänskliga arbetsinsatser så långt som möjligt.

Monteringen sker lämpligen i monteringshallar som gissningsvis byggs inom områden med lagom avstånd till tillräckligt många verksamheter som bedrivs i tillräckligt stor omfattning. Inom tillfartslederna till städer och storstäder med många stora villaområden, så blir det sannolikt även många fler än bönderna som passar på att samtidigt och samordnat beställa från samma leverantörer och sedan hyra in sig i monteringshallarna.
De flesta av de boende runt böndernas gårdsbutiker, golfbanor och annan myllrande mångfald av fysiskt aktivt hälsobringande upplevelseverksamheter, utnyttjar förstås de nya hyressystemen för alla möjliga sorts utrustningar för att minska sina levnads- och aktivitetskostnader så långt som möjligt.

Industriepokens och varumärkesleverantörernas efterföljare behöver basalt knappast mer än globala oem- och legoföretag som ”spårbundet”, förarlöst och dygnet runt levererar direkt till närskaliga monterings-/uthyrnings-/underhålls-/demonterings- och sorteringshallar (och vidare för återvinning, reproduktion och recirkulation i kretslopp). Legoföretag, förarlösa direktleveranser och monteringshallar i direkt närhet till varje användare, är alltså allt som behövs för att tillgodose allas fysiska basbehov! Utgifterna och levnadskostnaderna kan rimligen reduceras till en bråkdel, om vi bara samarbetar effektivt och optimalt.

IKEA skulle möjligen kunna utveckla sig till något som liknar det skissade ”paraplyorganet” men det är knappast troligt. Konsument- och bondekooperationen urartade ju totalt, genom att försöka sätta sig på två stolar samtidigt! De övergav ju helt sina uppdragsgivare genom att inte nöja sig med att vara et strikt och renodlat upphandlingsorgan, med absolut enda intresse att sänka alla sort kostnader så långt som möjligt; och då även för driften av den egna konsultverksamheten genom att så mycket som möjligt sköts ”virtuellt”.

1 kommentar:

Goorilla sa...

Du skulle läsa lite om denna rörelse (eller så har du kanske redan gjort det?)
http://www.thezeitgeistmovement.com/joomla/index.php?Itemid=785

Är kanske lite New Wave varning men de har en rad intressanta saker att säga och som alltid ska man titta på saker på internet med kritiska ögon.
Se gärna även filmen
http://video.google.com/videoplay?docid=7065205277695921912
Ska även den påtittas med kritiska ögon, dock intressant om man orkar i 2 timmar och nån minut

Mvh Petter